Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Dotace přidělené Karlovarským krajem

Obec Merklín obdržela v roce 2017 dotaci od Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na realizaci akce: "Oprava objektu umělé vodní nádrže k. ú. Merklín" ve výši 109.000,- Kč

a

"Nátěr střechy MŠ Merklín ve výši 63.000,- Kč"

a dále od odboru kultury na realizaci projektu: " Obnova naučné stezky Merklín" ve výši 30.000,- Kč

a

od oddělení bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského Kraje ve výši 38.474,- Kč na věcné vybavení JSDH obce a 450.000,- Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Merklín

2018

V roce 2018 obdržela obec Merklín od Karlovarského kraje odbor zdravotnictví, dotaci ve výši 35.000,- Kč na projekt "Pořízení informačních technologií do ordinace praktického lékaře v odbornosti všeobecné praktické lékařství, vsouvislosti s eReceptem."

______________________

V roce 2018 obdržela obec Merklín od Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje dotaci ve výši 202 000,- Kč na

Realizaci lokální kotelny pro objekt č.p. 76 v režimu de minimis

a dále

od Odboru kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu dotaci na "100. výročí založení Československa" ve výši

20 000,- Kč

a

53 500,-Kč na účel " Vytvoření propagačních materiálů obce Merklín"

a

z rozpočtu Karlovarského kraje 250 000,- Kč na opravy a stavební úpravy místních komunikací

karlovarsky

zivy kraj

Vodakva

vodakva

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

     Provozní doba sběrného místa :

 středa: 13.00 - 17.00 hod.

 sobota: 09.00 - 17.00 hod.

Účel zařízení:

Zařízení sběrného místa je určeno pro shromažďování komunálních odpadů, pneumatik, tříděných odpadů, elektroodpadů a objemného odpadu od fyzických osob, včetně bio odpadů. Zařízení je určeno pro všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na katastrálním území  obce Merklín a majitele staveb určených k individuální rekreaci v této oblasti. Zařízení není určeno pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

 

Na sběrné místo obce lze ukládat :

- bezplatně velkoobjemný komunální odpad z domácností, který se nevejde do

  popelnice.

- bezplatně piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy

- bezplatně hadry

- bezplatně papír

- bezplatně biologicky rozložitelný odpad ( v tomto druhu odpadu je myšlena tráva a listí z veřejných ploch, případně drobné větve a keře,odpad rostlinných pletiv, t.j. odpady ze zemědělských ploch včetně sadů a zahrad).

- bezplatně elektroodpad ( rádia,televize, sekačky, bojlery....)

- bezplatně lednice (nelze uložit lednice, které jsou rozebrané a

  nekompletní)

- pneumatiky - tyto jsou zpoplatněné 30,- Kč/ks

- bezplatně kovový šrot

- bezplatně sklo, plasty, které se ukládají do nádob určený na odpad separovaný

- bezplatně boty a oblečení, které se dále využívá na charitativní účely.

  Tento odpad se ukládá do nádoby k tomu určené.

- bezplatně oleje z domácností. Tímto je myšleno oleje rostliné, používané na 

  smažení a fritování, nelze uložit oleje motorové.

  Na sběrné místo mají možnost uložení komunálního odpadu majitelé rekreačních chat a stavení z  katastrálního území obce Merklín. Toto uložení je zpoplatněno dle platného ceníku.

  Na sběrné místo nelze ukládat sutě a odpady nebezpečné. Pro tyto účely je v obci organizován 2x ročně svoz mimořádný . Svoz zajišťuje firma oprávněná ke svozu a ukládání nebezpečných odpadů. Tato služba je pro občany Merklína bezplatná a mezi tyto odpady patří:      

  - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

    vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky

    baterie a akumulátory

 -  obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito

    látkami znečištěné.( oleje, barvy)