Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Dotace přidělené Karlovarským krajem

2019

V roce 2019 obdržela obec dotaci od Karlovarského kraje ve výši

221.148,20 Kč

na  akci

"Oprava místní komunikace č.19 na p.p.č.344/1 v k.ú. Merklín"

---------------------------------------

Dále obec Merklín obdržela dotaci od Karlovarského kraje ve výši

222.590,- Kč

na akci

"Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti v  obci Merklín, objekt čp.8"

------------------------------------

Dále obec Merklín obdržela dotaci od Karlovarského kraje ve výši

66.000,- Kč

na účel:

"Vybavení JSDH obce novými osobními ochrannými prostředky"

-----------------------------------

Dále obec Merklín obdržela dotaci od Karlovarského kraje ve výši

20.000,- Kč

na účel:

Nový svět, oslavy "30 let svobody"

karlovarsky

zivy kraj

Vodakva

vodakva

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Úplné znění Územního plánu Merklín po vydané změně č. 1

          - Textová část:

                     - A0 Textová část pdf

            - Výkresová část

                     - A1 Základní členění území.pdf

                     - A2 Hlavní výkres.pdf

                     - A3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

                     - B1 koordinační výkres.pdf

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN MERKLÍN

Schválený dne 29.9.2010 usnesením č. II, s nabytím účinnosti ke dni 22.10.2010.

Pořizovatel: Městský úřad Ostrov - Odbor rozvoje a územního plánování

Zpracovatel: Ing. Václav Kellner - zeměměřická projektová inženýrská kancelář

           - Textová část:

                      - Než začnete

                      - Textová část

                      - Tabulky ploch dle katastrálních území

                      - 1.Přehled ploch dle katastrálních území ÚP Merklín

                      - 2. Majetkoprávní vztahy

                      - 3. Přehled pozemků zemědělské půdy navržených k odnětí ze ZPF

                     - 4. Bil. předp.odnětí půdy ze ZPF pro real. urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit ÚP Merklín

                 - 5. Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků náležejících do ZPF

                      - 6. Přehled navrhov.odnětí půdy ze ZPF podle funkčního využití lokalit

                - Výkresová část:

                       - Širší vztahy

                       - Hlavní výkres technické a dopravní infrastruktury

                       - Výkres základního členění území

                       - Hlavní výkres

                       - Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

                       - Koordinační výkres

                       - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

                 - Přílohy:

                      - Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí

                      - Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území